چگونگی ها

تارنما خ خ - نسخه ۶ - توسط مصطفی در دفتر - مهر ۱۴۰۰
متن باز

هزینه ها

رایگان برای همیشه + استفاده از نرم افزار ها و سخت افزار های آزاد، متن باز و رایگان
+ حفظ و گسترش محیط زیست و طبیعت
+ استفاده از بومی ترین امکانات ممکن
+ شفافیت و صداقت در ارائه آزاد، رایگان و متن باز
+ احترام به حقوق خود و دیگران