تارنمای خ خ - نسخه ۶ - ساخته شده توسط مصطفی در دفتر - ۲۴ مهر ۱۴۰۰

فهرست پرونده ها

رمز.js : مشاهده - متن باز - دریافت

نگارخانه : مشاهده - متن باز - دریافت

آغازبرگ.html : مشاهده - متن باز - دریافت

خطا : مشاهده - متن باز - دریافت

jquery-3.5.0.js : مشاهده - متن باز - دریافت

شمایل.css : مشاهده - متن باز - دریافت

برگشتن به صفحه قبل